Svenska English Deutsch Start

Svenska GnosjoRegionen.se använder cookies!

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Vår webplats använder cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Bland annat genom att spara vilken bransch, kommun och vilket språk du väljer samt om du väljer, företag, turist eller privatperson.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Längre ner på denna sida finns utförlig information om hur du stänger av och tar bort cookies i din webbläsare.

English GnosjoRegion.com uses cookies!

According to a new directive that became effective on 25 July 2003 in the electronic communications sector all visitors to a website that uses cookies shall be informed accordingly. The visitor shall also have the opportunity to refuse to have a cookie stored on his terminal equipment.

A cookie is a small text file that is stored in a file on your hard disk when you visit a website using cookies. Next time you are visiting the same web site it can read your cookie and show the pages according to your settings. Our portal uses cookies, only in the act of making it easier for you to use our website. It saves, to exemplify, the chosen branch, municipality and language and your choice of business, tourist or personal entrance.

If you refuse to have cookies stored on your hard disk you can change the settings of your browser in order not to store cookies. See the help instruction of your browser for further information.

Deutsch GnosjoRegion.com verwendet Cookies.

Gemäß den am 25. Juli in Kraft getretenen Richtlinien im Bereich der elektronischen Kommunikation sollen die Besucher einer Webseite, wo Cookies verwendet werden, hierüber informiert werden. Die Besucher müssen auch die Möglichkeit haben die Speicherung von Cookies in ihrer Festplatte abzulehnen.

Cookies sind kleine Textakten die in Ihrer Festplatte gespeichert werden wenn die von Ihnen besuchte Webseite Cookies verwendet. Das nächste Mal wenn Sie die gleiche Webseite besuchen, kann sie die Cookies ablesen und die Seiten laut Ihren Einstellungen zeigen. Unser Portal verwendet Cookies und zwar um es Ihnen zu erleichtern unsere Seiten zu verwenden. Zum Beispiel wird gespeichert welche Branche, Gemeinde und Sprache Sie wählen und ob Sie als Privatperson, Unternehmen oder Tourist einloggen.

Wenn Sie es ablehnen möchten, dass Cookies in Ihrer Festplatte gespeichert werden, können Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern, so dass es keine Cookies speichert. Folgen Sie die Hilfe-Anweisungen Ihres Browsers für nähere Auskunft.


Så här ändrar du inställningarna för cookies i Internet Explorer (6.0):

 1. Välj "Internetalternativ" i Verktygsmenyn.
 2. Välj fliken "Sekretess". Välj den typ av nivå som passar dig genom att dra reglaget nedåt (friare hantering av cookies) eller uppåt (restriktivare hantering av cookies). Klicka på "Standard" för att välja normalläge.

Så här tar du bort cookies i Internet Explorer:

 1. Välj "Internetalternativ" i Verktygsmenyn
 2. Välj fliken "Allmänt". Klicka på knappen "Ta bort cookies". Observera att detta tar bort alla cookies från alla sidor du varit inne på.

Mozilla Firefox (1.5):

 1. Välj "Options" på "Tools"-menyn.
 2. Klicka på "Privacy".
 3. Välj en passande nivå under alternativet "Cookies".

Netscape (7.01):

 1. Välj "Preferences" på "Edit"-menyn.
 2. Klicka på "Privacy & Security".
 3. Välj en passande nivå under alternativet "Cookies".

Opera (7.10):

 1. Välj "Preferences" på "File"-menyn.
 2. Klicka på "Privacy" och välj den nivå som passar Dig.

Observera att menyvalen kan skilja sig åt beroende på versionsnummer.

Boka annons